Şartlar ve Koşullar

1. AMAÇ

2010 yılında Ağız ve Diş Sağlığı tedavilerinin tümünü gerçekleştirmek, Koruyucu diş sağlığını benimseyerek hastalarında da bu bilinci oluşturmak için kurulan Özel İnci Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi;

Kurulduğu günden bu yana toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmiş ve faaliyetlerinde sektör yararını da gözeterek gelecek nesillerin ağız ve diş sağlığı konusunda fayda sağlamayı üstlenmiştir. Bu bilinçle ekonomik kalkınmayı, çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarını da gözeterek desteklemek daima öncelikleri arasında yer almıştır.

Sürdürülebilirlik politikaları, gerek Özel İnci Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde gerekse diğer merkezlerde hastalarınız iş ve diğer faaliyetlerine ilişkin olumsuz çevresel ve sosyal etkileri asgari düzeye indirmeye, olumlu etkileri ise azami ölçülere yükseltmeye yönelik temel ilke ve esasları ortaya koymaktadır.

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

Özel İnci Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, sürdürülebilirlik konusunda aşağıdaki ilkeleri benimser:

2.1. Yürüttüğü faaliyetlerin sektörel ve sosyal etkilerini göz önünde bulundurur. Tedavi süreçlerinde sürdürülebilirlik ekseninde sektöre yön vermeyi ve toplumun taleplerine karşılık vermeyi benimser.

2.2. İnsan haklarına saygılı, bir iş ortamı yaratmayı ve bu sayede paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedefler.

2.3. Fırsat eşitliğini bozan, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel ya da toplumsal köken doğrultusunda kişileri ayırt eden, dışlayan ya da seçmeye yönelik her türlü ayrımcılığı reddeder.

2.4. Ağız ve Diş Sağlığı tedavilerinde hasta hakkına saygı duyar.

2.5. Biriktirdiği değerlerin, hissedarları, hastaları, çalışanları ve diğer paydaşları ile adil paylaşımını esas alan bir anlayışı benimser.

2.6. Etik değerleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu kolektif çalışma kültürünü kapsayan, çalışanın başarıya katkısını dikkate alan adil bir ödüllendirme anlayışını destekler.

2.7. Farklı kademelerde yer alan tüm yönetici ve uzmanlık pozisyonları için gereken kalifiye iş gücünün fırsat eşitliği esasıyla yetiştirilmesini benimser.

2.8. Hastalarını varlık sebebi olarak görür ve hasta odaklı çalışma anlayışını her zaman ön planda tutar.

2.9. İhtiyaç duyulan tedavinin dışında, ticari kaygı güden çalışma prensiplerine hiçbir şekilde müsamaha göstermez; bu eylemleri en ağır biçimde cezalandırır.

2.10. Sürdürülebilirlik konusunun içselleştirilmesi ve yönetimine ilişkin çalışan farkındalığının artırılması amacıyla eğitimler düzenler.

2.11. Tedarikçi seçimini ticari teamüle uygun, adaletli, dürüst ve tarafsız bir şekilde yapar. Satın alma ve tedarik işlemlerini, profesyonellik, ürünün/hizmetin kalitesi, dayanıklılığı, güvenilirliği ve bedeli gibi unsurları gözeterek Satın Almaları yürütür.

2.12. Sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmeyi ve bu konuları paydaşlarıyla düzenli olarak paylaşmayı ilke edinir.

3.KAPSAM

Aşağıdaki politikalar, Dental Group Hospitadent Sürdürülebilirlik Politikasını tamamlar.

3.1  Etik Politikası

3.2  Çerez Politikası

3.3   KVKK – Gizlilik Politikası

3.4   Kamuyu Bilgilendirme Politikası

3.5   Bilgi Güvenliği Politikası

3.6   Hasta Bilgilendirme Politikası

4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Özel İnci Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde sürdürülebilirlik uygulamaları Strateji Komitesi tarafından yönetilir. Sürdürülebilirlik çalışmalarının icra organları içerisindeki koordinasyonu, İcra Kurulu tarafından sağlanır.

5. DENETİM

Sürdürülebilirlik Politikası ile “III. Kapsam” bölümünde yer verilen diğer politikaların hükümlerine uyumun denetimi, İç Rehberlik ve Kalite Komitesi kapsamında gerçekleştirilir. Söz konusu denetimler sonucu saptanan bulguların giderilmesine yönelik eylem planlarının yerine getirilmesine ilişkin esaslar Strateji Komitesince belirlenir.

6. YÜRÜRLÜK VE GÖZDEN GEÇİRME

Bu politika, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Sürdürülebilirlik Politikası ile “III. Kapsam” bölümünde yer verilen diğer politikaların uygulaması ilgili Strateji Komitesi tarafından İcra Komitesi’nin gözetiminde gerçekleştirilir. Belirtilen politikaların tamamı, yılda en az bir kez olmak üzere, gereksinimler ve faaliyet koşullarındaki değişiklikler doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilir. Gerekli görülen güncelleme ve değişiklikler, Strateji Komitesi’nin önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.